Opportunities and Cost

opportunities and cost black type on white