Opportunities and Cost

opportunities and cost black text on white